Smelies spēku žēlastībā, kas ir Kristū Jēzū, un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā, nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt.


2. Timot. 2:1, 2 


 MŪSU VĒRTĪBAS

 
Mūsu vērtības kalpo par pamatu tam, kā mēs sasniedzam savu mērķi un uzdevumu. Vērtības, kurām esam sevi veltījuši, būtiski ietekmē mācekļu audzināšanas panākumus un Navigatoru organizācijas darbu. Pilnīga sevis veltīšana Debesu Kungam un Dieva Valstības vērtībām pārspēj jebkuru organizāciju un jebkuru konfesiju (reliģisku grupu).
  Visas Kristus Ķermeņa (Draudzes) daļas pilda katra savu, īpašu uzdevumu, bet vienlaicīgi, katra tās daļa dod savu ieguldījumu kopējā, daudz apjomīgāka darba procesā. Visu šo procesu un tā sekmējošās daļas vieno kopēja veltīšanās Debesu Kungam un Dieva Valstības vērtībām, kas iespaido to, kā mēs dzīvojam.

Mūsu vērtības ir sekojošas:

Pagodināt Jēzu Kristu ar savu dzīvi un darbību.

Dieva Valstības paplašināšanās būtība ir atrodama Jēzus vārdos: “Meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību…”(Mat.6:33). Kristus mācekļi savas attiecības ar Kristu nostāda par savas dzīves svarīgāko sastāvdaļu. Viņi necildina sevi, savu stāvokli, savu   titulu, savu organizāciju jeb konfesiju. Visā, ko viņi saka jeb dara, Kristus mācekļi cildina Jēzu Kristu.

Dzīvot un kalpot Svētā Gara spēkā.

Ticīgam cilvēkam, bez šīs, ir tikai viena cita iespēja – dzīvot un kalpot savā, miesas spēkā, taču tas Dievam ir nepieņemami.

 - Galatiešu draudzei Pāvils raksta: “Dzīvojiet Garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām" (5:16). Uzsvars šajā teikumā ir likts uz dzīvošanu Garā, kā rezultātā veidojas Gara augļi (Galat.5:22,23).
 - Romiešu vēstulē mēs lasām, “Tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva dēli”(8:14).
 - Pravietis Cakarija raksta: “Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu Garu! – saka Kungs Cebaots”(4:6).

Reizēm ticīgie nav spējuši vienoties doktrīnā (Bībeles mācībā), kas attiecas uz Svēto Garu. Diemžēl tas bieži ir novedis pie nevērīgas attieksmes pret Dieva spēku, ar kādu Viņš spēj darboties mūsu dzīvē un kalpošanā. Katram kristietim vajadzētu apzināties Svētā Gara svarīgumu un spēku, ar kādu tas pārstāv Trīsvienīgo Dievu un līdzdarbojas katra kristieša dzīvē un kalpošanā.

Dzīvot ticībā un paklausībā svētajiem Rakstiem.

Vīzija, kuru Dievs ir devis Navigatoriem ir pārāk liela, lai varētu teikt, ka tā ir skaidri saredzama. Un tomēr,
 - “Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām” (Ebr.11:1). Uz Dieva Vārdu mums ir atbild ar ticību!
 - Mums būtu jāizsargājas kļūt par redzamā upuriem. Svarīgākais ir mūsu ticība tam, ko Dievs ir apsolījis un spēj paveikt. Attiecībā uz Ābrahāmu, apustulis Pāvils  saka sekojošo: “Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko Viņš apsolījis, arī spēj darīt” (Rom.4:20, 21). Ticība un paklausība iet roku rokā; mūsu uzvedība skaidri parāda mūsu patieso ticību Kristus mācībai. Galu galā, Dieva svētības ir atkarīgas no tā, cik lielā mērā mēs dzīvojam ticībā un paklausībā Dieva Vārdam.
 - Mateja ev. 28:19,20 Jēzus saka, “...Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, … tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis…” Šajos vārdos slēpjas arī brīdinājums pret Lielo Nolaidību. Mūsu uzdevums nav vienkārši mācekļu mācīšana, bet mācīt viņiem turēt visu, paklausīt visam, ko Jēzus viņiem pavēlēja.
 - Uzsverot šo pašu domu, Jāņa ev. 14:21 Jēzus saka, “Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl…”
 - Līdzīgi arī Lūkas ev. 6:46 Jēzus saka, “Kādēļ jūs mani saucat: Kungs, Kungs! – bet
nedarāt, ko es saku?”

Demonstrēt mīlestību un cieņu attiecībās ar citiem.

Sabiedrība, kurā dzīvojam ir tik ļoti vērsta uz mērķu sasniegšanu jeb uzdevumu izpildi, ka mēs bieži atstājam bez ievērības vislielākos resursus, kas mums ir pieejami, lai aizsniegtu neticīgo pasauli. Raksti mums vēstī, ka no mūsu mīlestības uz Kristu un vienam pret otru neticīgie atpazīs mūs kā Viņa mācekļus.

 - Jāņa ev.13:34,35 Jēzus saka, “Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.”
 - Vārds tapa cilvēks un Viņš mums rādīja priekšzīmi kā mums vienam otru ir jāmīl -kā es esmu mīlējis jūs.”
 - Patiesībā, mūsu vienotība Kristū un mīlestība vienam pret otru ir evanģēlizācijas augstākā forma (Jāņa 17:21).
 - Pāvils ir teicis, “… lielākā no tām ir mīlestība” (1.Kor.13:13).

Veicināt katra ticīgā un Kristus draudzes kopumā priestera amata izpildi.

Dieva dotā uzdevuma apjoms ir tik milzīgs, ka tikai liela kustība - visa draudze, nesot pilnīgu Dieva Vēsti visai pasaulei, jebkad spēs kaut ko mainīt šajā pasaulē. Mēs nedrīkstam samierināties ar kaut ko mazāku.

 Visa draudze – katrs ticīgais, mācītājs, kalpotājs vai misionārs…

 nesot pilnīgu Dieva Vēsti – vēstij jābūt kā redzamai, tā arī dzirdamai (ar dzīvi kā pierādījumu un vārdiem kā apliecinājumu)…

 visai pasaulei – visi ļaudis savā ikdienas vidē.

  - Navigatori savu uzmanību velta tam, lai visi ticīgie, nevis tikai daži, pildītu priestera amatu. Mēs darbojamies, lai palīdzētu kristiešiem būt aktīviem savā ticības dzīvē, sagatavojot viņus par “pirmdienas” (ikdienas) kalpotājiem un misionāriem vidē, kurā viņi dzīvo (Atkl.1:6; 5:10).

 - Patiesība (izpratne)  par  katru  kristieti  kā  priesteri  draudzēs ir  vēl  tikai  sākuma stadijā,  bet  tair jāparādās dienas gaismā un to šī laika paaudzei ir jāīsteno un jākopj, ja mēs gribam, lai mums uzticētā misija sekmētos.

 - Katrs kristietis ir priesteris (1.Pēt. 2:9,10), Jēzus Kristus izredzēts un ordinēts (Jāņa 15:16), pilnvarots un Viņa sūtīts (Mat.28:19,20; Jāņa 20,21). 
 

e-pasts: ilsters27@gmail.com

Make a Free Website with Yola.